ADANA CEYHAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ

2020-2021 USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARI

   

11 Nisan 2018 tarihli MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği gereğince;Hayatboyu Öğrenme Kurumlarınca 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere ücretli usta öğretici talepleri alınacaktır. Başvuru işlemleri, aşağıdaki takvime göre ilgili kurumlara doğrudan yapılacaktır.

 

2020-2021 USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU TAKVİMİ

 

DUYURUNUN YAPILMASI                                                                     

          24 AĞUSTOS 2020 - 31 AĞUSTOS 2020                           
MÜRACAATLARIN BAŞLAMASI            1 EYLÜL
MÜRACAATLARIN SONA ERMESİ           11 EYLÜL
KOMİSYON TOPLANMASI           16 EYLÜL 2020 - 25 EYLÜL 2020
BAŞVURU ŞARTLARINI TAŞIYANLARIN İLAN EDİLMESİ                       1 EKİM 2020
KURSLARIN BAŞLAMASI             5 EKİM 2020

 

 

Ders ücreti karşılığı görevlendirme

 

MADDE 26 ? (1) Kurs açılacak alanda, kurumda ve kurumun bulunduğu eğitim bölgesinde yeterli sayıda öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ders ücreti karşılığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır.

 

(2) İhtiyaç hâlinde ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, resmî kurumlardan veya ilan yoluyla yapılır.

 

(3) Ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre yapılır:

 

a) Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler.

 

b) Emekli öğretmenler.

 

c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri.

 

ç) Resmî kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler.

 

(4) Üçüncü fıkrada sayılanlardan görevlendirme yapılamaması durumunda ilan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesi yapılır.

 

(5) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacak şartlar şunlardır:

 

a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

 

b) Türk vatandaşı olmak.

 

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

 

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 

e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

 

f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

 

(6) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat boyu öğrenme kurum müdürü ile bir örgün eğitim kurum müdüründen oluşan komisyon tarafından yapılır ve mülki idare amirinin onayına sunulur.

 

(7) Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl eylül ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1'deki ilan örneği ile duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, kurum müdürlüklerine yapılır.

 

(8) Başvuruda bulunacaklardan;

 

a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten dilekçe,

 

b) Ek-2'deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri,

 

istenir.

 

(9) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:

 

a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2'deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

 

b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.

 

c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.

 

ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

 

(10) Resmî kurumlardan veya ilan yoluyla ders ücreti karşılığı görevlendirmelerle ihtiyacın karşılanamaması hâlinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni, İçişleri Bakanlığınca oturma izni ve alanında yeterlilik belgesinin denkliğinin yapılmış olması şartıyla ilgili mevzuat kapsamında yabancı uyruklular ders ücreti karşılığında görevlendirilebilir.

 

(11) Ceza ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklulara yönelik açılacak kurslarda, öğreticilik görevi öncelikle cezaevi ve tutukevinde görev yapan öğretici niteliğine sahip kişilerden karşılanır. Talep olmaması hâlinde üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine göre görevlendirme yapılır.

 

(12) Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilemez.

 

(13) Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar öğreticiliği görevlendirmelerinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

 

(14) Ücretli usta öğretici olarak görev verileceklere, Bakanlıkça hazırlanan programa göre eğitim verilir.

 

ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU FORMU VE EK-2 İÇİN TIKLAYINIZ.

EK-2 (ÖRNEK FORM)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hükümet Caddesi No 18 Ceyhan / ADANA - 322 200 9850

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.